Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμοι του 1967 και οι περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμοι του 1968 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμοι του 1968 έως 1972.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Επιτροπή” σημαίνει την υπό του άρθρου 4 καθιδρυομένην επιτροπήν·

“ζημιωθείς” σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας - Έλληνα, Αρμένιον, Μαρωνίτην ή Λατίνον - του οποίου η περιουσία κατεστράφη ή εγκατελείφθη ή υπέστη ουσιώδη θετικήν ζημίαν ή ο οποίος απώλεσε ταο επάγγελμα αυτού ή υπεστή ουσιώδη μείωσιν του εισοδήματος του διά λόγους αμέσως οφειλομένους εις τας μετά την 21ην Δεκεμβρίου 1963, δημιουργηθείσας συνθήκας.

“Ταμείον” σημαίνει το διά του παρόντος Νόμου καθιδρυόμενον Ταμείον Βοηθείας των Ζημιωθέντων.

Ταμείον

3.-(1) Καθιδρύεται Ταμείον Βοηθείας των Ζημιωθέντων διά την επί τη βάσει του παρόντος Νόμου χορήγησιν βοηθείας εις ζημιωθέντας υπό τύπον χρηματικής καταβολής ή δανείου κατά τον καθωρισμένον τρόπον και υπό τας καθωρισμένας προϋποθέσεις.

(2) Το Ταμείον θα αποτελήται:

(α) εκ καταθέσεως, άμα τη ιδρύσει του, εκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων λιρών·

(β) εκ πάσης άλλης παγίας εις αυτό καταθέσεως·

(γ) εκ των τόκων των παγίων καταθέσεων και των εισοδημάτων των επενδύσεων αυτού·

(δ) εκ κυβερνητικών χορηγιών· και

(ε) εκ δωρεών, συνεισφορών, συνδρομών και εράνων.

(3) Το Ταμείον αποτελεί χωριστόν Ταμείον προς όφελος του οποίου δύνανται να εγγράφωνται υποθήκαι ακινήτου ιδιοκτησίας. Η κατάστασις αυτού δεικνύεται διά της καταρτίσεως του προϋπολογισμού και του απολογισμού αυτού καθ’ έκαστον έτος.

(4) Ο προϋπολογισμός εξόδων του Ταμείου καθώς και παν νέον έξοδον μη προβλεφθέν εις οιονδήποτε κονδύλιον του προϋπολογισμού ήέξοδον υπερβαίνον το εις το σχετικόν κονδύλιον προβλεφθέν ποσόν, υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργοόυ Οικονομικών.

Χορήγησις βοηθείας εις σύζυγον και τέκνα αποβιώσαντος ζημιωθέντος εις ωρισμένας περιπτώσεις

3Α. Εις περίπτωσιν θανάτου ζημιωθέντος έχοντος την γεωργίαν ως κύριον επάγγελμα ή δικαιουμένου εις βοήθειαν υπό τύπον ενοικίου ένεκεν του ότι η κατοικία αυτού κατέστη, λόγω των από της 21ης Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθεισών συνθηκών, απροσπέλαστος, η δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 βοήθεια δύναται, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, να χορηγήται, από της ημέρας του θανάτου του ζημιωθέντος, εις την χήραν, τα άρρενα τέκνα κάτω των δεκαοκτώ ετών ή τας αγάμους θυγατέρας αυτού.

Επιτροπή

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή διαχειρίσεως του Ταμείου συνισταμένη εξ ενός προέδρου και τεσσάρων άλλων μελών διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τοιούτους όρους ως ήθελον καθορισθή εν τω διορισμώ.

(2) Εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται-

(α) ο καθορισμός εάν πρόσωπον είναι ζημιωθέν υπό την έννοιαν του παρόντος Νόμου·

(β) η εκτίμησις της οικονομικής καταστάσεως του ζημιωθέντος καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορίσει η Επιτροπή·

(γ) τηρουμένων των διατάξεων των επί τη βάσει του παρόντος Νόμου Κανονισμών ο καθορισμός του τρόπου της βοηθείας·

(δ) η κατάρτισις του ετησίου προϋπολογισμού και απολογισμού του Ταμείου και η υποβολή εις τον Υπουργόν Οικονομικών εις το τέλος εκάστου οικονομικού έτους εκθέσεως των εγκριθέντων και χορηγηθέντων δανείων και χρηματικών καταβολών·

(ε) παν άλλο θέμα αφορών εις την διαχείρισιν του Ταμείου και την επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(3) Η Επιτροπή, τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών, κανονίζει τα των συνεδριάσεων αυτής και παν άλλο θέμα αφορών εις την λειτουργίαν και άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτής.

(3) Η Επιτροπή, τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών, κανονίζει τα των συνεδριάσεων αυτής και παν άλλο θέμα αφορών εις την λειτουργίαν και άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτής.

Επενδύσεις και έλεγχος

5.-(1) Ο τρόπος επενδύσεως των κεφαλαίων του Ταμείου καθορίζεται υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

(2) Το Ταμείον ελέγχεται υπό του Γενικού Ελεγκτού.

Κανονισμοί

6. Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της παρούσης διατάξεως οι Κανονισμοί δύνανται να προβλέψωσι-

(α) διά τον καθορισμόν παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται ή δέον να καθορισθή·

(β) διά τον καθορισμόν του τύπου των υποβαλλομένων αιτήσεων προς βοήθειαν και του τρόπου και χρόνου της υποβολής αυτών·

(γ) διά την υπό της Επιτροπής ακολουθητέαν διαδικασίαν κατά την εξέτασιν των αιτήσεων και διά τας εξουσίας της Επιτροπής, περιλαμβανομένης εξουσίας κλήσεως και ενόρκου ακροάσεως μαρτύρων και διαταγής προσαγωγής εγγράφων·

(δ) διά τας προϋποθέσεις χορηγήσεως βοηθείας και τα εφαρμοστέα κριτήρια, επί τη βάσει οδηγιών διδομένων εκάστοτε υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, διά τον καθορισμόν του τρόπου της δοθησομένης βοηθείας και των όρων της εκτάσεως ταύτης και ειδικώτερον διά τους όρους των δοθησομένων δανείων υπό τύπον βοηθείας και της απαλλαγής τούτων από της καταβολής τελών χαρτοσήμου και υποθηκευτικών δικαιωμάτων·

(ε) διά την επιβολήν ποινών φυλακίσεως ή προστίμου μη υπερβαινουσών τους εξ μήνας ή τας εκατόν λίρας αντιστοίχως ή εκ αμφοτέρων δι’ οιανδήποτε παράβασιν των Κανονισμών ή ψευδή δήλωσιν γενομένην υφ’ οιουδήποτε αιτητού·

(στ) διά τους όρους και συνθήκας της διαλύσεως του Ταμείου και τας συνεπείας της διαλύσεως τούτου.

Κατάθεσις των Κανονισμών εις την Βουλήν

7. Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Σημείωση
3 του Ν94/70Έναρξις ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την 28ην Δεκεμβρίου 1970.