Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Επιτροπή” σημαίνει την υπό του άρθρου 4 καθιδρυομένην επιτροπήν·

“ζημιωθείς” σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας - Έλληνα, Αρμένιον, Μαρωνίτην ή Λατίνον - του οποίου η περιουσία κατεστράφη ή εγκατελείφθη ή υπέστη ουσιώδη θετικήν ζημίαν ή ο οποίος απώλεσε ταο επάγγελμα αυτού ή υπεστή ουσιώδη μείωσιν του εισοδήματος του διά λόγους αμέσως οφειλομένους εις τας μετά την 21ην Δεκεμβρίου 1963, δημιουργηθείσας συνθήκας.

“Ταμείον” σημαίνει το διά του παρόντος Νόμου καθιδρυόμενον Ταμείον Βοηθείας των Ζημιωθέντων.