Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμοι του 1967 και οι περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμοι του 1968 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων Νόμοι του 1968 έως 1972.