Ταμείον

3.-(1) Καθιδρύεται Ταμείον Βοηθείας των Ζημιωθέντων διά την επί τη βάσει του παρόντος Νόμου χορήγησιν βοηθείας εις ζημιωθέντας υπό τύπον χρηματικής καταβολής ή δανείου κατά τον καθωρισμένον τρόπον και υπό τας καθωρισμένας προϋποθέσεις.

(2) Το Ταμείον θα αποτελήται:

(α) εκ καταθέσεως, άμα τη ιδρύσει του, εκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων λιρών·

(β) εκ πάσης άλλης παγίας εις αυτό καταθέσεως·

(γ) εκ των τόκων των παγίων καταθέσεων και των εισοδημάτων των επενδύσεων αυτού·

(δ) εκ κυβερνητικών χορηγιών· και

(ε) εκ δωρεών, συνεισφορών, συνδρομών και εράνων.

(3) Το Ταμείον αποτελεί χωριστόν Ταμείον προς όφελος του οποίου δύνανται να εγγράφωνται υποθήκαι ακινήτου ιδιοκτησίας. Η κατάστασις αυτού δεικνύεται διά της καταρτίσεως του προϋπολογισμού και του απολογισμού αυτού καθ’ έκαστον έτος.

(4) Ο προϋπολογισμός εξόδων του Ταμείου καθώς και παν νέον έξοδον μη προβλεφθέν εις οιονδήποτε κονδύλιον του προϋπολογισμού ήέξοδον υπερβαίνον το εις το σχετικόν κονδύλιον προβλεφθέν ποσόν, υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργοόυ Οικονομικών.