Χορήγησις βοηθείας εις σύζυγον και τέκνα αποβιώσαντος ζημιωθέντος εις ωρισμένας περιπτώσεις

3Α. Εις περίπτωσιν θανάτου ζημιωθέντος έχοντος την γεωργίαν ως κύριον επάγγελμα ή δικαιουμένου εις βοήθειαν υπό τύπον ενοικίου ένεκεν του ότι η κατοικία αυτού κατέστη, λόγω των από της 21ης Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθεισών συνθηκών, απροσπέλαστος, η δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 βοήθεια δύναται, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, να χορηγήται, από της ημέρας του θανάτου του ζημιωθέντος, εις την χήραν, τα άρρενα τέκνα κάτω των δεκαοκτώ ετών ή τας αγάμους θυγατέρας αυτού.