Επιτροπή

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή διαχειρίσεως του Ταμείου συνισταμένη εξ ενός προέδρου και τεσσάρων άλλων μελών διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τοιούτους όρους ως ήθελον καθορισθή εν τω διορισμώ.

(2) Εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται-

(α) ο καθορισμός εάν πρόσωπον είναι ζημιωθέν υπό την έννοιαν του παρόντος Νόμου·

(β) η εκτίμησις της οικονομικής καταστάσεως του ζημιωθέντος καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορίσει η Επιτροπή·

(γ) τηρουμένων των διατάξεων των επί τη βάσει του παρόντος Νόμου Κανονισμών ο καθορισμός του τρόπου της βοηθείας·

(δ) η κατάρτισις του ετησίου προϋπολογισμού και απολογισμού του Ταμείου και η υποβολή εις τον Υπουργόν Οικονομικών εις το τέλος εκάστου οικονομικού έτους εκθέσεως των εγκριθέντων και χορηγηθέντων δανείων και χρηματικών καταβολών·

(ε) παν άλλο θέμα αφορών εις την διαχείρισιν του Ταμείου και την επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(3) Η Επιτροπή, τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών, κανονίζει τα των συνεδριάσεων αυτής και παν άλλο θέμα αφορών εις την λειτουργίαν και άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτής.

(3) Η Επιτροπή, τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών, κανονίζει τα των συνεδριάσεων αυτής και παν άλλο θέμα αφορών εις την λειτουργίαν και άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτής.