Επενδύσεις και έλεγχος

5.-(1) Ο τρόπος επενδύσεως των κεφαλαίων του Ταμείου καθορίζεται υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

(2) Το Ταμείον ελέγχεται υπό του Γενικού Ελεγκτού.