Κανονισμοί

6. Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της παρούσης διατάξεως οι Κανονισμοί δύνανται να προβλέψωσι-

(α) διά τον καθορισμόν παντός θέματος όπερ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται ή δέον να καθορισθή·

(β) διά τον καθορισμόν του τύπου των υποβαλλομένων αιτήσεων προς βοήθειαν και του τρόπου και χρόνου της υποβολής αυτών·

(γ) διά την υπό της Επιτροπής ακολουθητέαν διαδικασίαν κατά την εξέτασιν των αιτήσεων και διά τας εξουσίας της Επιτροπής, περιλαμβανομένης εξουσίας κλήσεως και ενόρκου ακροάσεως μαρτύρων και διαταγής προσαγωγής εγγράφων·

(δ) διά τας προϋποθέσεις χορηγήσεως βοηθείας και τα εφαρμοστέα κριτήρια, επί τη βάσει οδηγιών διδομένων εκάστοτε υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, διά τον καθορισμόν του τρόπου της δοθησομένης βοηθείας και των όρων της εκτάσεως ταύτης και ειδικώτερον διά τους όρους των δοθησομένων δανείων υπό τύπον βοηθείας και της απαλλαγής τούτων από της καταβολής τελών χαρτοσήμου και υποθηκευτικών δικαιωμάτων·

(ε) διά την επιβολήν ποινών φυλακίσεως ή προστίμου μη υπερβαινουσών τους εξ μήνας ή τας εκατόν λίρας αντιστοίχως ή εκ αμφοτέρων δι’ οιανδήποτε παράβασιν των Κανονισμών ή ψευδή δήλωσιν γενομένην υφ’ οιουδήποτε αιτητού·

(στ) διά τους όρους και συνθήκας της διαλύσεως του Ταμείου και τας συνεπείας της διαλύσεως τούτου.