Τροποποιήσεις

6. Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμισις Απασχολήσεως) Νόμος ερμηνεύεται και ισχύει από της 16ης Αυγούστου 1960 υπό τας εν τω Δευτέρω Πίνακι εκτιθεμένας τροποποιήσεις.