Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τμήματος Λιμένων (Ρύθμισις και Μεταβίβασις Εξουσιών) Νόμος του 1968.

Καταργήθηκε

2. Καταργήθηκε από το άρθρο 6 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 1979, (Ν. 28/79.)

Καταργήθηκε

3. Καταργήθηκε από το άρθρο 6 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 1979, (Ν. 28/79.)

Καταργήθηκε

4. Καταργήθηκε από το άρθρο 6 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 1979, (Ν. 28/79.)

Καταργήθηκε

5. Καταργήθηκε από το άρθρο 6 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 1979, (Ν. 28/79.)

Τροποποιήσεις

6. Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμισις Απασχολήσεως) Νόμος ερμηνεύεται και ισχύει από της 16ης Αυγούστου 1960 υπό τας εν τω Δευτέρω Πίνακι εκτιθεμένας τροποποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ (Καταργήθηκε)

(Καταργήθηκε από το άρθρο 6 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 1979, (Ν. 28/79.)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 6.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ)

ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ. 184 ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 5 ΤΟΥ 1960

1. Άρθρον 2:

(α) Ο ορισμός του "αχθοφόρου τελωνείου" αντικαθίσταται διά του ακολούθου ορισμού εντιθεμένου κατά την προσήκουσαν αλφαβητικήν αυτού τάξιν:

"αδειούχος αχθοφόρος" σημαίνει παν πρόσωπον τυχόν αδείας εκδοθείσης υπό του Διευθυντού, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού ή οιασδήποτε διοικητικής πράξεως εκδοθείσης δυνάμει αυτού όπως μεταφέρη, και απασχολούμενον εις το να μεταφέρη εντός οιουδήποτε λιμένος, οιαδήποτε πράγματα άμα τη εκφορτώσει των εξ οιουδήποτε πλοίου, αεροσκάφους ή άλλου σκάφους εις αποβάθραν ή προκυμαίαν, μέχρι της παραδόσεως των πραγμάτων τούτων πέραν του τελωνειακού ελέγχου".

(β) Εντίθεται κατά την προσήκουσαν αλφαβητικήν αυτού τάξιν ο ακόλουθος ορισμός:

""Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Λιμένων και περιλαμβάνει οιονδήποτε λειτουργόν του Τμήματος εξουσιοδοτηθέντα επί τούτω υπό του Διευθυντού".

2. Νέον Άρθρον 2Α:

Προστίθεται αμέσως μετά το άρθρον 2, το ακόλουθον νέον άρθρον:

"2Α.-(1)Απαγορεύεται εις οιονδήποτε πρόσωπον να εργάζηται ως αδειούχος αχθοφόρος εντός λιμένος, εκτός εάν τούτο τύχη αδείας προς τούτο εκδοθείσης υπό του Διευθυντού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμίζουν την έκδοσιν αδειών, την εργασίαν και την απασχόλησιν αδειούχων αχθοφόρων και να καθορίζουν τα υπό παντός τοιούτου αχθοφόρου ετησίως καταβαλλόμενα δικαιώματα αδείας και τα υπ' αυτού καταλογιζόμενα διά τας υπηρεσίας του αχθοφορικά, οιοιδήποτε δε τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπωσι περί χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας εικοσιπέντε λίρας δι' οιανδήποτε παράβασιν αυτών."

3. Οπουδήποτε εν τω Νόμω υπάρχει αναφορά εις "αχθοφόρον Τελωνείου" αντικαθίσταται αύτη δι' αναφοράς εις "αδειούχον αχθοφόρον".