Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τμήματος Λιμένων (Ρύθμισις και Μεταβίβασις Εξουσιών) Νόμος του 1968.