Επιφύλαξις

15. Αι διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του περί Πετρελαιοειδών Νόμου και των επί τη βάσει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών θα εφαρμόζωνται επί παντός πρατηρίου πετρελαιοειδών εάν και εφ’ όσον δεν είναι ασυμβίβαστοι προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή δεν γίνεται ρητή αντίθετος πρόνοια εν τω παρόντι Νόμω, και οιοιδήποτε τοιούτοι Κανονισμοί θα ισχύωσιν υπό τους αυτούς όρους, και θα θεωρώνται ως γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου μέχρις ου ακυρωθώσι διά Κανονισμών εκδιδομένων επί τη βάσει του παρόντος Νόμου.