Μεταβατικαί διατάξεις

14. Άπαντα τα πρατήρια πετρελαιοειδών, άτινα νομίμως λειτουργούσι και διατηρούνται κατά την ημέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ως και πάσαι αι άδειαι αι χορηγηθείσαι εν αναφορά προς τα τοιαύτα πρατήρια, ή δι’ ανέγερσιν πρατηρίων πετρελαιοειδών, αίτινες ήθελον είναι εν ισχύϊ κατά την ως άνω ημέραν, ή χορηγηθείσαν κατά ή προ της ημέρας ταύτης, λογίζονται πρατήρια πετρελαιοειδών κατασκευασθέντα και καθιδρυθέντα συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου και άδειαι χορηγηθείσαι δυνάμει των τοιούτων διατάξεων.