Κανονισμοί

13.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς διά την καλλιτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ούτοι δυνατόν να προνοώσι περί απάντων ή τινων των ακολούθων ζητημάτων:

(α) περί του καθορισμού παντός, όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών δυνάμει τούτου γενομένων, χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) περί της επιβολής όρων και περιορισμών εις αδείας χορηγουμένας δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) περί των κατωτάτων διαστάσεων, του σχήματος, υλικών και τρόπου κατασκευής πρατηρίων πετρελαιοειδών, ειδικώτερον δε των κάτωθι του εδάφους δεξαμενών·

(δ) περί παντός θέματος, όπερ ήθελε κριθή αναγκαίον διά την ασφάλειαν προσώπων εκμεταλλευομένων, διατηρούντων ή ποιουμένων χρήσιν πρατηρίων πετρελαιοειδών, ή προσώπων άτινα δυνατόν να επηρεασθώσιν, αμέσως ή εμμέσως, ως εκ της λειτουργίας, διατηρήσεως ή χρήσεως τοιούτων πρατηρίων·

(ε) περί της εξετάσεως ή επιθεωρήσεως πρατηρίων πετρελαιοειδών·

(στ) περί των τελών των καταβλητέων επί τη εξετάσει ή επιθεωρήσει πρατηρίων πετρελαιοειδών ή επί τη υποβολή αιτήσεων ή τη εκδόσει αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών δυνάμει τούτου γενομένων·

(ζ) περί του καθορισμού ποινής φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή χρηματικής μέχρι διακοσίων λιρών ή αμφοτέρων των ποινών δι’ οιανδήποτε παράβασιν των τοιούτων Κανονισμών.

(3) Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.