Εν περιπτώσεις διαπράξεως αδικήματος υπό οργανισμού, πας διευθύνων σύμβουλος, συνεταίρος, κ.λ.π., είναι επίσης ένοχος του αδικήματος

12Α. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 12, οσάκις διεπράχθη αδίκημα δυνάμει του άρθρου 11 υπό οργανισμού τινος, κεκτημένου ή μη νομικήν προσωπικότητα, πας διευθύνων σύμβουλος, συνεταίρος, διευθυντής ή έτερος υπεύθυνος υπάλληλος εκάστοτε ενεργών εν τη ιδιότητι του διευθυντού του οργανισμού, είναι ωσαύτως ένοχος αδικήματος εκτός εάν το δικαστήριον πεισθή-

(α) ότι το αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία αυτού· ή

(β) ότι έλαβεν άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά να διασφαλίση την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.