Συμμετοχή εις το αδίκημα

12. Έκαστος των ακολούθων λογίζεται μετασχών εις την διάπραξιν αδικήματος προβλεπομένου υπό του άρθρου 11 και ένοχος αυτού, διώκεται δε ποινικώς και δικάζεται ως αυτουργός τιμωρούμενος αναλόγως:

(i) ο αυτουργός της συνιστώσης το αδίκημα πράξεως ή παραλείψεως·

(ii) πας όστις πράττει ή παραλείπει να πράξη τι επί τω τέλει όπως καταστήση δυνατήν την παρ’ ετέρου διάπραξιν του αδικήματος ή επί τω τέλει όπως συνδράμη έτερον εις την διάπραξιν του αδικήματος·

(iii) πας όστις προάγει, συνδράμει ή υποκινεί έτερον εν τη διαπράξει του αδικήματος·

(iv) πας όστις ζητεί παρ’ ετέρου ή πειράται να πείση έτερον όπως διαπράξη το αδίκημα·

(v) πας όστις πράττει πράξιν τινά προπαρασκευαστικήν της διαπράξεως του αδικήματος.