Αδικήματα

11.-(1) Πας όστις-

(α) κατασκευάζει, καθιδρύει ή επιτρέπει την κατασκευήν ή καθίδρυσιν πρατηρίου πετρελαιοειδών άνευ αδείας παρασχεθείσης δυνάμει του άρθρου 4, ή κατά παράβασιν οιουδήποτε όρου ή περιορισμού επιβληθέντος υπό τοιαύτης αδείας·

(β) εγκαθίσταται εν πρατηρίω πετρελαιοειδών ή εκμεταλλεύεται ή χρησιμοποιεί τούτο ή επιτρέπει την εν αυτώ εγκατάστασιν ή την εκμετάλλευσιν ή χρησιμοποίησιν αυτού άνευ πιστοποιητικού εγκρίσεως εκδοθέντος δυνάμει του άρθρου 7·

(γ) εκμεταλλεύεται, διατηρεί ή επιτρέπει την εκμετάλλευσιν ή διατήρησιν πρατηρίου πετρελαιοειδών άνευ αδείας λειτουργίας παρασχεθείσης δυνάμει του άρθρου 8, ή κατά παράβασιν οιουδήποτε όρου ή περιορισμού επιβληθέντος υπό τοιαύτης αδείας·

(δ) παραλείπει να συμμορφωθή προς τους όρους ειδοποιήσεως επιδοθείσης αυτώ δυνάμει του άρθρου 9·

(ε) πωλεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον προμηθεύει οιαδήποτε πετρελαιοειδή-

(i) αμέσως ή εμμέσως εις ή δι’ οιονδήποτε πρατήριον πετρελαιοειδών διά το οποίον δεν έχει χορηγηθή πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του άρθρου 7 ή άδεια λειτουργίας δυνάμει των άρθρων 4 και 8·

(ii) εις ιδιοκτήτην ή κάτοχον πρατηρίου πετρελαιοειδών μη κατέχοντα πιστοποιητικόν εγκρίσεως του πρατηρίου εκδοθέν δυνάμει του άρθρου 7 ή άδειαν λειτουργίας του πρατηρίου εκδοθείσαν δυνάμει των άρθρων 4 και 8,

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης· το εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριον δύναται να διατάξη το κλείσιμον και απομάκρυνσιν του πρατηρίου πετρελαιοειδών, εις ο αφορά το διαπραχθέν αδίκημα.

(2) Πας όστις παρεμποδίζει ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον, όπερ ήθελεν εκτελεί εντολάς της Αρχής Αδειών δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 9, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(3) Πας όστις πράττει τι κατά παράβασιν οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παραλείπει να συμμορφωθή προς τας τοιαύτας διατάξεις, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.