Αναθεώρησις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου

10.-(1) Παν πρόσωπον, ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται ως-

(α) εκ της αρνήσεως της Αρχής Αδειών όπως παράσχη άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(β) εκ των όρων και περιορισμών των επιβληθέντων υπό τοιαύτης αδείας· ή

(γ) εκ του περιεχομένου ειδοποιήσεως επιδοθείσης αυτώ δυνάμει του άρθρου 9, δι’ ης εντέλλεται όπως προβή εις το κλείσιμον και απομάκρυνσιν οιουδήποτε πρατηρίου πετρελαιοειδών, δύναται να υποβάλη τω Υπουργικώ Συμβουλίω αίτησιν αναθεωρήσεως εντός δέκα ημερών, αφ’ ης ήθελε κοινοποιηθή ή επιδοθή αυτώ η τοιαύτη άρνησις, άδεια ή ειδοποίησις.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εξετάζει το ταχύτερον δυνατόν οιανδήποτε αίτησιν, ήτις ήθελεν υποβληθή αυτώ δυνάμει του εδαφίου (1), αφού δε λάβη υπ’ όψιν τας υπό του αιτητού ή εκ μέρους αυτού γενομένας παραστάσεις, επικυροί, τροποποιεί ή ακυροί οιανδήποτε απόφασιν της Αρχής Αδειών, δύναται δε να εκδώση τας κατά την κρίσιν αυτού ενδεδειγμένας υπό τας περιστάσεις οδηγίας συμπεριλαμβανομένων και οδηγιών περί καταβολής δικαίας αποζημιώσεως εις τον αδειούχον, ιδιοκτήτην ή κάτοχον του πρατηρίου, αναλόγως της περιπτώσεως, εάν ήθελε φανή ότι το κλείσιμον του πρατηρίου δεν οφείλεται εις οιανδήποτε υπαιτιότητα τούτου. Πάσα απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου εφ’ οιασδήποτε αιτήσεως αναθεωρήσεως κοινοποιείται τω αιτητή και είναι τελική.