Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμοι του 1968 μέχρι 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμοι του 1968 μέχρι 1999.