Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αεροσκάφος” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Αεροδρομίων Νόμου·

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνει δε παν πρόσωπον επί τούτω εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού όπως εκτελή καθήκοντα ή ενασκή τας εξουσίας του Διευθυντού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“μηχανοκίνητον όχημα” κέκτηται την έννοιαν, ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

“πετρελαιοειδή” κέκτηται την έννοιαν, ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Πετρελαιοειδών Νόμου·

“πλοίον ή σκάφος” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου Νόμου του 1973·

“πρατήριον πετρελαιοειδών” σημαίνει οιονδήποτε κτίριον ή τόπον, όστις ήθελε χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθή προς άσκησιν εμπορίας ή επί τω τέλει κέρδους διά τον εφοδιασμόν μηχανοκινήτων οχημάτων, πλοίων ή αεροσκαφών διά πετρελαιοειδών, διά της χρήσεως αντλίας ή σωλήνος τροφοδοτήσεως ή ετέρας παρομοίας φύσεως συσκευής ή μέσου, περιλαμβάνει δε οιανδήποτε οικοδομήν, διαφήμισιν, αντλίαν ή ετέραν συσκευήν χρησιμοποιουμένην συναφώς προς τοιούτο κτίριον ή τόπον·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.

(2) Εκτός οσάκις άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, οι εν τω παρόντι Νόμω όροι, οίτινες δεν ήθελον άλλως καθορισθή, κέκτηνται την έννοιαν, ην απέδωκεν αυτοίς ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος και ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος.