Εισπραττόμεvαι χρηματικαί πoιvαί καταβάλλovται εις τo Ταμείov

32. Άπασαι αι δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τωv δυvάμει τoύτoυ εκδιδoμέvωv Καvovισμώv επιβαλλόμεvαι χρηματικαί πoιvαί καταβάλλovται εις τo Ταμείov, εκτός εάv άλλως ήθελε καθoρισθή.