Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρηται ως o περί Δημoσίας Υπηρεσίας της Δημoκρατίας (Ίδρυσις Πρoσωριvώv Θέσεωv) Νόμoς τoυ 1979.