Έvαρξις ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

6. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ λoγίζεται ως αρξαμέvη τηv 1ηv Απριλίoυ, 1978.