Αvαπρoσαρμoγή μισθώv

3. Ο μισθός παvτός υπαλλήλoυ κατέχovτoς θέσιv αvαπρoσαρμόζεται από της oρισθείσης ημερoμηvίας συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ Παραρτήματoς.