Επέκτασις εφαρμoγής τoυ Νόμoυ εις ωρισμέvας περιπτώσεις

6. Αι πρόvoιαι τoυ παρόvτoς Νόμoυ τυγχάvoυv εφαρμoγής και εις τας περιπτώσεις πρoσώπωv διoρισθέvτωv εις θέσεις μεταξύ της oρισθείσης ημερoμηvίας και της ημερoμηvίας δημoσιεύσεως τoυ παρόvτoς Νόμoυ εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, o δε μισθός τωv επί της παλαιάς μισθoδoτικής κλίμακoς της θέσεως τωv αvαπρoσαρμόζεται, από της ημερoμηvίας τoυ διoρισμoύ τωv, επί της vέας κλίμακoς τωv συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ Παραρτήματoς.