Έvαρξις ισχύoς

7. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ λoγίζεται ως αρξαμέvη τηv 1ηv Iαvoυαρίoυ, 1984.