ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 9, 10, 12, 35(1), 37(2))

 

1. Για έκδοση απόδειξης για έκδοση εφημερίδας από πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από Νομικό Πρόσωπο που διοικείται ή ελέγχεται από πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 9. £ 30.00
2. Για έκδοση εφημερίδας από αλλοδαπό δυνάμει του άρθρου 10.
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, αλλοδαπός δεν περιλαμβάνει πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
£100.00
3. Για κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου στη Δημοκρατία από αλλοδαπό δυνάμει του άρθρου 35(1). £100.00
4. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 37(2) £ 5.00