Δικαίωμα απάντησης

39.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής εφημερίδας όπου καταχωρίστηκε δημοσίευμα, στο οποίο κατονομάζεται ή υπονοείται από το κείμενο του δημοσιεύματος αυτού ιδιώτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το δημοσίευμα αυτό προέρχεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας ή από οποιοδήποτε τρίτο, οφείλει να καταχωρίζει την απάντηση του δημοσιεύματος που στέλλει το πρόσωπο αυτό.

(2) Η απάντηση καταχωρίζεται μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή της ή στο αμέσως επόμενο φύλλο, αν δεν εκδόθηκε φύλλο πριν περάσουν τρεις ημέρες, με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία και στην ίδια θέση, όπου είχε καταχωριστεί το δημοσίευμα που την προκάλεσε και χωρίς καμιά παρεμβολή ή παράλειψη. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντα.

(3) Η απάντηση καταχωρίζεται δωρεάν, εφόσο το δημοσίευμα δεν είναι αγγελία ή διαφήμιση που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις εμπορικές συναλλαγές ή εφόσο το δημοσίευμα είναι ανακριβές και θίγει την τιμή ή την υπόληψη του προσώπου που κατονομάζεται ή υπονοείται.

(4) Η απάντηση πρέπει να υπογράφεται από τον αποστολέα και να μην υπερβαίνει την έκταση του δημοσιεύματος που την προκάλεσε. Η απάντηση όμως μπορεί να εκτείνεται μέχρι τις 50 γραμμές, έστω και αν το δημοσίευμα που την προκάλεσε ήταν μικρότερης έκτασης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την έκταση της απάντησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 38.

(5) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής της εφημερίδας μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση της απάντησης-

(α) Αν το κείμενο της απάντησης περιέχει εκφράσεις προφανώς δυσφημιστικές ή που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης και

(β) αν παρήλθε από την καταχώριση του δημοσιεύματος που προκάλεσε την απάντηση διάστημα δέκα ημερών ή, αν ο θιγόμενος από το δημοσίευμα διέμενε στο εξωτερικό, διάστημα δέκα ημερών από την επιστροφή του.

(6) Το δικαίωμα προς απάντηση μπορεί να ασκηθεί, μέσα στην προθεσμία την καθορισμένη στην παράγραφο (β) του προηγούμενου εδαφίου και από το σύζυγο ή οποιοδήποτε κατιόντα, ανιόντα ή αδελφό, αν ο θιγόμενος από το δημοσίευμα αποβιώσει πριν από την παρέλευση της προθεσμίας που παρέχεται για άσκηση του δικαιώματος. Η άσκηση του προκείμενου δικαιώματος από οποιοδήποτε από τους συγγενείς του προσώπου που θίγεται, μετά τη δημοσίευση της απάντησης, αίρει το ίδιο δικαίωμα ως προς τους λοιπούς.

(7) Σε περίπτωση άρνησης για καταχώριση της απάντησης ισχύουν όλα όσα ορίζονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 38 προκειμένου για την επανόρθωση ανακριβών δημοσιευμάτων.

(8) Η άρνηση για δημοσίευση της απάντησης, χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι του εδαφίου (5) ή η μη προσήκουσα καταχώριση της συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές.