Συμμόρφωση με τις διατάξεις ορισμένων άρθρων δυνάμει δικαστικού διατάγματος

40.-(1) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή που τυχόν επιβάλλει για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 27, 28, 33, 38 ή 39 του παρόντα Νόμου, το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα εκδίδει διάταγμα με το οποίο ο καταδικασθείς καλείται να άρει την παράλειψη και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις αναφορικά με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία του Δικαστηρίου για επιβολή ποινής για καταφρόνηση του Δικαστηρίου σ' αυτόν που δε συμμορφώνεται με διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, νοουμένου ότι αυτός δε θα τιμωρηθεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.