Οι κατά τον παρόντα Νόμο δηλώσεις λογίζονται ως δηλώσεις στο Δικαστήριο

41. Ένορκος δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου λογίζεται ως δήλωση στο δικαστήριο, σύμφωνα με την έννοια του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τυχόν τροποποιεί αυτόν.