Ποινική δίωξη

42.-(1) Η ποινική δίωξη των κατά τον παρόντα Νόμο αδικημάτων ασκείται-

(α)Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη διάπραξη του αδικήματος· και

(β) από το Γενικό Εισαγγελέα ή με τη συναίνεση αυτού.

(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 38 και 39 ποινικά αδικήματα.