Επίδοση δικογράφων ειδοποιήσεων

43. Κατά νόμον ισχυρή είναι η επίδοση των δικογράφων ή άλλων ειδοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, εφόσο ενεργείται με την παράδοση τους στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας ή του τυπογραφείου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο κτίριο που εκτυπώνεται η εφημερίδα ή, σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε προσώπου, με την επικόλληση τους στην πόρτα του κτιρίου.