Κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου από αλλοδαπούς

35.-(1) Για την κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και την ίδρυση τυπογραφείου στη Δημοκρατία από αλλοδαπό απαιτείται άδεια. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

(2) Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό υπό τον όρο ότι το τυπογραφείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εκτύπωση εφημερίδων και άλλων εντύπων που δεν προορίζονται για δημοσίευση στη Δημοκρατία.

(3)Αλλοδαποί που την ημέρα κατά την οποία ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατέχουν τυπογραφικό πιεστήριο δικαιούνται να το διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1989. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας απαγορεύεται η κατοχή του, εκτός αν εξασφαλίσουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(4) Ο ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.