Αντίγραφα και πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τον Υπουργό

37.-(1) Εκδίδονται από τον Υπουργό, ύστερα από αίτηση-

(α) Επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων που καταχωρίζονται ή αδειών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου· και

(β)πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν καταχωρίστηκε δήλωση ή δε χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου.

(2) Για την έκδοση αντιγράφου ή πιστοποιητικού καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

(3) Αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται δεκτό στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου του.