Κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου από πολίτες της Δημοκρατίας

33.-(1) Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια οποιασδήποτε αρχής για την κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και την ίδρυση τυπογραφείου στη Δημοκρατία από πολίτη της Δημοκρατίας ή από νομικό πρόσωπο που διοικείται και ελέγχεται από πολίτες της Δημοκρατίας. Επιβάλλεται όμως πριν από την ίδρυση του τυπογραφείου να κατατεθεί στον Υπουργό ένορκος δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντα Νόμου, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται σ' αυτό. Η ένορκος δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στη δήλωση ως κάτοχος του τυπογραφικού πιεστηρίου και ιδιοκτήτης του τυπογραφείου το οποίο αφορά η δήλωση. Με τη δήλωση καταβάλλονται και τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

(2) Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα στοιχεία, που περιέχονται στην κατά το προηγούμενο εδάφιο δήλωση, ενεργείται και κατατίθεται στον Υπουργό νέα δήλωση.

(3) Ο ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες λίρες.