Συνοπτικός τίτλος

1. O περί Τύπου Νόμος του 1989 και ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τύπου Νόμοι του 1989 και 2001.