Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αλλοδαπός" σημαίνει οποιοδήποτε δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"Αρχή Τύπου" σημαίνει την κατά το άρθρο 24 του παρόντα Νόμου εγκαθιδρυόμενη Αρχή·

"βιβλίο" περιλαμβάνει τόμο, μέρος ή υποδιαίρεση τόμου και φυλλάδιο γραμμένο σε οποιαδήποτε γλώσσα, όπως και φύλλο μουσικής, χάρτη, σχεδιαγράφημα ή σχέδιο που εκτυπώθηκε ή λιθογραφήθηκε χωριστά, δεν περιλαμβάνει όμως δημοσίευμα αποτελούμενο αποκλειστικά από τιμοκατάλογο, κατάλογο πωλήσεων, ετήσια έκθεση, εμπορική εγκύκλιο ή εμπορική διαφήμιση·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"δημοσίευση", σε ό,τι αφορά εφημερίδα ή άλλο έντυπο, σημαίνει τη διανομή, την πώληση καθώς και τη σε δημόσιο μέρος ή σε δημόσια συνάθροιση ή σε μέρος προσιτό στο κοινό τοιχοκόλληση ή έκθεση της εφημερίδας ή άλλου εντύπου·

"διευθυντής εφημερίδας" σημαίνει το πρόσωπο που έχει τη διεύθυνση και τη διαχείριση της εφημερίδας·

"έκδοση", σε ό,τι αφορά εφημερίδα ή άλλο έντυπο, σημαίνει την εκτύπωση της εφημερίδας ή άλλου εντύπου·

"εφημερίδα" σημαίνει κάθε έντυπο που προσβλέπει στην ενημέρωση του κοινού, εκδίδεται καθημερινά ή κατά μεγαλύτερα, τακτά πάντως, χρονικά διαστήματα, μέχρι ένα κατ' ανώτατο όριο μήνα, περιέχει ύλη γενικού πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα ειδήσεις, κρίσεις, μελέτες, άρθρα ή αναγνώσματα σχετικά με θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως και αγγελίες και διαφημίσεις· ο όρος "εφημερίδα", εφόσο δε γίνεται διάκριση στον παρόντα Νόμο, περιλαμβάνει και το "περιοδικό", που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο σημαίνει έντυπο που εκδίδεται κατά τακτά διαστήματα, μια τουλάχιστο φορά σε κάθε τετραμηνία, σε τακτικές εκδόσεις, του οποίου το περιεχόμενο δεν μπορεί να προσδώσει σ' αυτό την έννοια της εφημερίδας σύμφωνα με τα πιο πάνω·

"εφημεριδοπώλης" σημαίνει τον κατά κύριο επάγγελμα ασχολούμενο με τη διανομή και πώληση εφημερίδων στα σπίτια ή στους δρόμους·

"ιδιοκτήτης" ή κατά ταυτόσημη έννοια "εκδότης", σε ό,τι αφορά εφημερίδα, σημαίνει το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που είναι ιδιοκτήτης ή ένας από τους συνιδιοκτήτες της εφημερίδας"

"Κύπριος δημοσιογράφος" σημαίνει τον πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον αλλοδαπό που έχει κύρια τακτική και αμειβόμενη απασχόληση σε εφημερίδα ή εφημερίδες εκδιδόμενες στη Δημοκρατία και παρέχει προς αυτή αποκλειστικά πνευματική εργασία, ως διευθυντής, αρχισυντάκτης, συντάκτης, αρθρογράφος, σχολιαστής, κριτικός, σκιτσογράφος, σατιρογράφος, γελοιογράφος, φωτορεπόρτερ ή διορθωτής, ασχολούμενος με τη συλλογή, σύνταξη ή διόρθωση δημοσιογραφικής ύλης· ο όρος αυτός περιλαμβάνει επίσης τους ανταποκριτές εφημερίδας που βρίσκονται στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, όπως και τους υπό τους ίδιους όρους απασχολουμένους σε πρακτορείο ειδήσεων που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή στη σύνταξη ειδησεογραφικού περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών δελτίων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και ανήκοντες στην κατηγορία του συντάκτη στην υπηρεσία του ιδρύματος αυτού όπως και τους λειτουργούς εκείνους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που ασκούν δημοσιογραφική εργασία·

"Μητρώο" σημαίνει το κατά το άρθρο 6 του παρόντα Νόμου τηρούμενο Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων·

"νομικό πρόσωπο" σημαίνει νομικό πρόσωπο που συστάθηκε στη Δημοκρατία σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν σ' αυτή·

"ξένος δημοσιογράφος" σημαίνει τον αλλοδαπό κατ' επάγγελμα δημοσιογράφο που εκπροσωπεί στη Δημοκρατία ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή το διαπιστευμένο στη Δημοκρατία ανταποκριτή ή έκτακτο απεσταλμένο τέτοιου οργανισμού·

"περιπτεριούχος" σημαίνει τον έχοντα την εκμετάλλευση του περιπτέρου·

"περίπτερο" περιλαμβάνει κάθε μικρό κτίσμα ή κατασκεύασμα σε δημόσιο δρόμο ή μέσα σε κατάστημα, κέντρο αναψυχής, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, εντευκτήριο ή άλλο κατάλληλο υποστατικό, όπου εκτίθενται προς πώληση εφημερίδες και άλλα έντυπα ή πλατεία στην οποία εκτίθενται προς πώληση είδη πρόχειρης χρήσης, εφημερίδες και άλλα έντυπα·

"πρακτορείο τύπου" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια, αναλαμβάνει την πρακτόρευση και τη διανομή προς πώληση εφημερίδων στη Δημοκρατία ή και το εξωτερικό·

"Συμβούλιο Τύπου" σημαίνει το κατά το άρθρο 3 του παρόντα Νόμου εγκαθιδρυόμενο Συμβούλιο·

"τυπογραφικό πιεστήριο" περιλαμβάνει οποιαδήποτε μηχανή και συσκευή που είναι διασκευασμένη ή προφανώς προορίζεται για την ανατύπωση λέξεων, εικόνων ή

σημείων πάνω σε χαρτί, ύφασμα ή άλλη, παρόμοιας φύσης ύλη, όπως και κάθε τμήμα τέτοιας μηχανής ή συσκευής, δεν περιλαμβάνει όμως συσκευή που προορίζεται και χρησιμοποιείται για την ανατύπωση σχεδίων μόνο ή καθαρώς φωτογραφική συσκευή που προορίζεται και χρησιμοποιείται για την ανατύπωση φωτογραφιών μόνο ή οποιαδήποτε συσκευή που προορίζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή πολλαπλών αντιτύπων γραπτής ή δακτυλογραφημένης αλληλογραφίας ή εγκυκλίων·

"τύπος" σημαίνει κάθε προϊόν που προέρχεται από την τυπογραφία ή άλλο μηχανικό ή φυσικοχημικό μέσο, με το οποίο επιτυγχάνεται η παραγωγή μεγάλου αριθμού όμοιων αντιτύπων·

"υποπρακτορείο τύπου" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατέχον ειδική προς τούτο άδεια, αναλαμβάνει την πρακτόρευση και τη διανομή προς πώληση εφημερίδων σε καθορισμένη περιοχή της Δημοκρατίας·

"Υπουργείο" σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.