Συμβούλιο Τύπου

3.-(1) Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο "Συμβούλιο Τύπου", στο οποίο ανατίθεται η ευθύνη για την προάσπιση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του κυπριακού τύπου και την πρέπουσα λειτουργία αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους κανόνες δεοντολογίας που κατά καιρούς εκδίδονται από το Συμβούλιο.

(2) Ειδικότερα το Συμβούλιο Τύπου έχει αρμοδιότητα-

(α) Να διασφαλίζει το σεβασμό της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του κυπριακού τύπου και να περιφρουρεί τη διατήρηση τούτων σύμφωνα με τις υψηλές παραδόσεις της δημοσιογραφίας και του επαγγέλματος·

(β) να προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του κυπριακού τύπου και για το σκοπό αυτό να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και παραστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και του εξωτερικού·

(γ) να ρυθμίζει τα της δεοντολογίας του τύπου και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος·

(δ) να διερευνά παράπονα σχετικά με τον τύπο και τη λειτουργία του και να εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, κατηγορίες εναντίον εφημερίδων και δημοσιογράφων για αντιεπαγγελματική ενέργεια ή συμπεριφορά, να αποφασίζει γι' αυτές και να υποδείχνει τα κατάλληλα μέτρα θεραπείας·

(ε) να δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του και τις αποφάσεις του σε θέματα που διερευνήθηκαν από το Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία·

(στ) να εκδίδει δημοσιογραφική ταυτότητα στους Κυπρίους δημοσιογράφους, εφόσο ικανοποιηθεί, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του εκδότη και αρχισυντάκτη της εφημερίδας στην οποία απασχολούνται ή του Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ή του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου Πληροφοριών, ότι συντρέχουν οι κατά νόμον προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό·

(ζ) να ακυρώνει την κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδοθείσα δημοσιογραφική ταυτότητα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση, αν ο κάτοχος αυτής απολέσει την ιδιότητα του Κυπρίου δημοσιογράφου για οποιαδήποτε αιτία.