Σύνθεση Συμβουλίου Τύπου

4.-(1) Το Συμβούλιο Τύπου απαρτίζεται από τον πρόεδρο και από αριθμό μελών που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.

(2) Πρόεδρος διορίζεται νομομαθής ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου ο οποίος δεν έχει σχέση με τον τύπο. Τρία από τα μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου και τρία ύστερα από εισήγηση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Τα λοιπά μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση των εκάστοτε εκπροσωπούμενων στη Βουλή πολιτικών κομμάτων, νοουμένου όμως ότι το κάθε ένα από τα κόμματα αυτά θα εκπροσωπείται από ένα άτομο. Για το σκοπό αυτό κάθε ένα από τα κόμματα αυτά υποβάλλει σχετικό κατάλογο από τρία τουλάχιστον άτομα και από τον κατάλογο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει και διορίζει ένα άτομο ως εκπρόσωπο καθενός από τα κόμματα αυτά.

(3) Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, χρέη προέδρου ασκεί το γηραιότερο από τα μέλη σε όλες τις αρμοδιότητες του προέδρου.

(4) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

(5) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για την αναπλήρωση τακτικού μέλους, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας. O διορισμός του αναπληρωματικού μέλους γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλης αιτίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό προέδρου ή μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου προέδρου ή μέλους σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(7) Η παραίτηση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου ενεργείται με έγγραφο που απευθύνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.