Συνεδρίες του Συμβουλίου Τύπου

5.-(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον κατά το προηγούμενο άρθρο ασκούντα χρέη προέδρου.

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, καθορίζει ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

(3) O πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστο μέλη που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(4) Έξι μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(5) Τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρία του Συμβουλίου που υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(6)Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο καθορίζει όσα αφορούν τις συνεδρίες του και την ακολουθητέα κατά τις συνεδρίες διαδικασία.