Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων

6.-(1) Στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τηρείται Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων.

(2) Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι που ασκούν το επάγγελμα τους στη Δημοκρατία.

(3) Κατ' εξαίρεση δεν επιβάλλεται εγγραφή στο Μητρώο ξένων δημοσιογράφων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία για επαγγελματικούς σκοπούς εκτάκτως και για ολιγοήμερη, μέχρι ένα μήνα, παραμονή.

(4) Ξένος δημοσιογράφος που έρχεται στη Δημοκρατία για άσκηση του επαγγέλματος του οφείλει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός να επιδώσει τα διαπιστευτήρια του στο Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και να υποβάλει αίτηση για εγγραφή του στο Μητρώο.

(5) Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, εφόσο ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις εγγράφει τον στο Μητρώο και εκδίδει προς αυτόν ειδική ταυτότητα.

(6)Από το Μητρώο διαγράφονται οι ξένοι δημοσιογράφοι που αναχωρούν μόνιμα από τη Δημοκρατία ή που έπαυσαν να ασκούν σ' αυτή το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Η διαγραφή ενεργείται είτε μετά από αίτηση είτε αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.