Ελευθερία αναζήτησης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών

7.-(1) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης αναζήτησης και λήψης πληροφοριών από ιδιωτικές πηγές, χωρίς παρακώλυση από μέρους κρατικών οργάνων και ανεξάρτητα από σύνορα, και της ελεύθερης μετάδοσης τούτων με κάθε μέσο έκφρασης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη δημόσια τάξη, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων.

(2) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης προσέγγισης των κρατικών πηγών πληροφοριών, της αναζήτησης και λήψης πληροφοριών από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας και της ελεύθερης μετάδοσης τούτων με κάθε μέσο έκφρασης.

(3) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας έχουν υποχρέωση να παρέχουν τη ζητούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) πληροφορία το ταχύτερο δυνατόν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δεν το επιτρέπουν και αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την προστασία της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων.