Κατοχύρωση δημοσιογραφικού απόρρητου

8.-(1) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα να μην αποκαλύπτει την πηγή των πληροφοριών που δημοσιεύει και να αρνηθεί στην προκείμενη περίπτωση να δώσει μαρτυρία και να μη διωχθεί εξαιτίας της άρνησης του.

(2) Κατ' εξαίρεση, δημοσιογράφος που δημοσιεύει πληροφορία που αφορά ποινικό αδίκημα είναι δυνατόν να υποχρεωθεί, από το Δικαστήριο, που επιλήφθηκε του αδικήματος ή από το θανατικό ανακριτή να αποκαλύψει την πηγή του, εφόσο το Δικαστήριο ή ο θανατικός ανακριτής ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις-

(α) Η πληροφορία είναι σαφώς σχετική με το ποινικό αδίκημα·

(β) δεν μπορεί άλλως πως να εξασφαλιστεί η πληροφορία· και

(γ) λόγοι υπέρτερου και επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν αποκάλυψη της πληροφορίας.