Έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας από πολίτες της Δημοκρατίας

9.-(1) Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια οποιασδήποτε αρχής για την έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας στη Δημοκρατία από πολίτη της Δημοκρατίας ή από πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νομικό πρόσωπο που διοικείται ή ελέγχεται από πολίτες της Δημοκρατίας ή από πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται όμως, πριν από την έκδοση της εφημερίδας, να κατατεθεί στον Υπουργό, ένορκος δήλωση, στον τύπο του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντα Νόμου, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται σ' αυτό. Η ένορκος δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στη δήλωση ως ιδιοκτήτης της εφημερίδας.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης της εφημερίδας οφείλει να καταθέσει στον Υπουργό ένορκο δήλωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

(3) Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου εκδίδουν εφημερίδα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Τύπου Νόμου, τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος, δικαιούνται να συνεχίσουν την έκδοση της εφημερίδας τους νοουμένου ότι υποβάλλουν την ένορκο δήλωση που προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(4) O ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή ύψους μέχρι πεντακόσιες λίρες.