Έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας από αλλοδαπούς

10.-(1) Για την έκδοση ή και δημοσίευση εφημερίδας στη Δημοκρατία από αλλοδαπό απαιτείται άδεια σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Αν η εφημερίδα δεν προορίζεται να δημοσιευτεί στη Δημοκρατία, η άδεια χορηγείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

(3) Αν η εφημερίδα προορίζεται για δημοσίευση στη Δημοκρατία, η άδεια χορηγείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας και προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

(4) Η άδεια για έκδοση ή και δημοσίευση εφημερίδας από αλλοδαπούς είναι δυνατόν να χορηγηθεί υπό όρους που καθορίζονται κάθε φορά από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας. Οι όροι καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη συμφερόντων που ανάγονται στην ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την παρεμπόδιση της διατάραξης των διεθνών σχέσεων της Δημοκρατίας.

(5) Η σύμφωνα με τα πιο πάνω άδεια υπόκειται σε ανάκληση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους κάτω από τους οποίους εκδόθηκε. Η ανάκληση της άδειας ενεργείται από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών και κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου στο οποίο εκδίδεται η εφημερίδα, η δε άδεια επιστρέφεται στον Υπουργό.

(6) Αλλοδαποί που την ημέρα κατά την οποία ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εκδίδουν εφημερίδα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Τύπου Νόμου, τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος, δικαιούνται να συνεχίσουν την έκδοση της εφημερίδας τους, εφόσο καταθέσουν στον Υπουργό την ένορκο δήλωση στον τύπο του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντα Νόμου. Η ένορκος δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στη δήλωση ως ιδιοκτήτης της εφημερίδας.

(7) Ο ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης του, με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο ποινές και όλα τα αντίτυπα εφημερίδας που εκδόθηκε ή δημοσιεύτηκε κατά παράβαση των διατάξεων αυτών υπόκεινται σε κατάσχεση.