Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας

11.-(1) Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας ορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης της εφημερίδας είναι νομικό πρόσωπο. O ορισμός του γίνεται με δήλωση του ιδιοκτήτη που κατατίθεται στον Υπουργό τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει να εκδίδεται η εφημερίδα. Η δήλωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του και τον ορίζει ως υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφημερίδας.

(2) Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας ορίζεται υποχρεωτικά ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.

(3) Ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνη του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, ο κατά νόμον υπεύθυνος της εφημερίδας ευθύνεται για κάθε αδίκημα που διαπράττεται από τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα ή άλλου νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

(4) Ιδιοκτήτης που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες, το δε εκδικάζον τα αδίκημα δικαστήριο εκδίδει συγχρόνως διάταγμα με το οποίο ο ιδιοκτήτης καλείται όπως μέσα σε δέκα ημέρες από την έκδοση του διατάγματος συμμορφωθεί και καταθέσει την κατά το εδάφιο (1) δήλωση.

(5)Αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί προς το κατά το προηγούμενο εδάφιο δικαστικό διάταγμα, ο Υπουργός έχει εξουσία να απαγορεύσει την έκδοση της εφημερίδας, μέχρις ότου κατατεθεί η σχετική δήλωση.