Καταχώρηση δηλώσεων για έκδοση αποδείξεων

12. Δήλωση που κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Νόμου καταχωρίζεται την ίδια ημέρα στο Υπουργείο, αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη όπως καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, και εκδίδεται απόδειξη στην οποία φαίνεται η ημερομηνία της κατάθεσης. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή στο Δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου της δήλωσης στην οποία αναφέρεται.