Αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη στην εφημερίδα

13.-(1) Στο πάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας όλων των αντιτύπων των εφημερίδων, που εκδίδονται στη Δημοκρατία αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του, κατά νόμον υπευθύνου, όπως και ο τόπος εκτύπωσης της εφημερίδας.

(2) Ο εκδίδων εφημερίδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' εξακολούθηση διάπραξης του αδικήματος, το αδίκημα τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες λίρες.