Παράδοση αντιτύπων εφημερίδων στον Υπουργό

14.-(1) Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας έχει υποχρέωση, την ημέρα που εκδίδεται η εφημερίδα ή μέσα σε τρεις το αργότερο ημέρες, να παραδίδει στον Υπουργό για καταχώριση ένα αντίτυπο της εφημερίδας, με την υπογραφή του ιδίου ή προσώπου εντεταλμένου για το σκοπό αυτό με ειδικό πληρεξούσιο κατατεθειμένο στο Υπουργείο.

(2) Ιδιοκτήτης που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες.