Δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας

15.-(1) Εφόσο ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντα Νόμου, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, αναφορικά με την οποία έγινε η κατά νόμο δήλωση, αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας. Ο τίτλος αυτός ή άλλος που προσομοιάζει με τον τίτλο σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος άλλης εφημερίδας.

(2) Απαγορεύεται η έκδοση εφημερίδας με τίτλο που χρησιμοποιείται ήδη προς διάκριση υφιστάμενου κατά κοινή αναγνώριση πολιτικού κόμματος, χωρίς τη γραπτή άδεια του αρχηγού του, ελλείψει δε αρχηγού, του προσώπου που κατά κοινή αναγνώριση εκπροσωπεί το κόμμα. Στην ίδια απαγόρευση υπόκειται η έκδοση εφημερίδας με τίτλο που περιέχει τον πιο πάνω διακριτικό τίτλο κόμματος ή χαρακτηριστικό τμήμα αυτού, με τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ότι η εφημερίδα απηχεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος.

(3)Αποσβέννηται το κατά το εδάφιο (1) δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο εφημερίδας, αν ο ιδιοκτήτης δεν προχωρήσει στην έκδοση της εφημερίδας σε διάστημα ενός έτους, αφότου καταχωρίστηκε η κατά νόμον δήλωση ή παραχωρήθηκε η άδεια για έκδοση της εφημερίδας ή αν αναστείλει την έκδοση της για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει προκειμένου για τίτλους εφημερίδων κατά νόμον δηλωθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου περί Τύπου Νόμου, που καταργείται από τον παρόντα Νόμο.